top of page
  • Yazarın fotoğrafıEsmanur Kılıçman

HAGB KARARINDA KATILAN VEKİLİ YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ İTİRAZ DİLEKÇESİ

Güncelleme tarihi: 15 May 2023


ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

ADANA .. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE


DOSYA NO :


İTİRAZ EDEN

KATILAN/SANIK:


VEKİLİ/MÜDAFİ: Av. Esmanur KILIÇMAN

Çınarlı Mah. İnönü Cad. Günep Kuruköprü İş Merkezi Kat:6 No:610 Seyhan/ADANA


İTİRAZ KONUSU: Katılan vekili sıfatı ile tarafımız lehine hükmedilmeyen vekalet ücretine hükmedilmesi talebimizdir.


AÇIKLAMALAR :


Adana .. Asliye Ceza Mahkemesince ... sayılı dosyada yapılan yargılama sonucunda müvekkil katılan/sanık .. hakkında HAGB kararı verilmiştir. Ancak verilen karar haksız olup itiraz ediyoruz.1) Müvekkil .. , dosyada hem 'Katılan' hem de 'Sanık' sıfatı ile yer almaktadır. Bu nedenle tarafımızca hem katılan vekilliği hem de sanık vekilliği söz konusudur. Katılan vekili olmamız nedeniyle AAÜT 'Ceza davalarında ücret' başlıklı 14. Maddesinin 1. fıkrasına göre lehimize vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir. ''(1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine bu Tarifenin ikinci kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.'' Tarife metni açık ve anlaşılır iken mahkemece lehimize vekalet ücretine hükmedilmemiştir. Bu nedenle söz konusu hukuka aykırılığın giderilmesi gerekmektedir.


2) Buna ilişkin olarak mahkemece HAGB kararı verildiğinden dosyada istinaf yolu kapatılmış olup sadece itiraz yolu öngörülmüştür. Ancak Yargıtay'ın 4.CD 2016/3623 E.

2016/12276 K. 28/06/2016 tarihli kararında: ''...CMK’nın itirazla ilgili yukarıda yer verilen maddelerinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik itirazın yalnızca şekil yönünden inceleneceği, esasın inceleme dışı bırakılacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır...''


''Hükümde yargılama giderlerinden olan vekalet ücretine hükmolunmaması, CMK’nın 324. maddesine aykırılık oluşturmaktadır. Bu bağlamda itirazı inceleyen merciin bu eksikliği tespit ederek itirazın kabulüne karar vermesi gerekmektedir. Yukarıda yer verilen Ceza Genel Kurulu kararında da vurgulandığı üzere itirazı inceleyen merciin hem usul hem esas yönünden inceleme yapabileceği anlaşıldığından, itirazın yalnızca hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının bulunup bulunmadığı ile sınırlı yapılması gerektiğine ilişkin eski tarihli içtihat esas alınarak itirazın reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır...'' Bu nedenle vekalet ücreti ile ilgili itirazlarımızı mahkemenize sunuyoruz.

3) Yine katılan vekilliği sebebiyle vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine ilişkin olarak Yargıtay 3.CD'nin 2014/ 41033 E. 2015/24217 K.08.07.2015 tarihli kararında:

''...Sanık...'ün aynı zamanda katılan sıfatının bulunması ve katılan sıfatıyla lehine vekalet ücretine hükmolunmuş olması...'' katılan vekili sıfatı ile vekalet ücretine hükmedilmiştir.SONUÇ VE TALEP: Yukarıda izah edilen nedenlerle katılan vekili sıfatını haiz olmamız nedeniyle lehimize vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. ..\..\2020


Katılan/Sanık Vekili

Av. Esmanur KILIÇMAN

Comments


bottom of page