top of page
  • Yazarın fotoğrafıEsmanur Kılıçman

''Ameliyat sırasında batın içinde gazlı bez parçası unutulması, taksirle yaralama suçu''12. Ceza Dairesi 2015/5129 E. , 2015/9547 K.


"İçtihat Metni"

Mahkemesi : Sulh Ceza Mahkemesi

Suç : Görevi ihmal


Görevi ihmal suçundan sanıkların mahkumiyetilerine ilişkin hükümler, sanıklar .... müdafileri, sanık ...., katılan vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Sanık ...'in mahkumiyetine ilişkin hükmün incelenmesinde:

Tüm dosya kapsamından şikayetçinin zararının ödendiğine ilişkin bilgi ve belge bulunmadığı anlaşılmakla, CMK'nın 231. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına ilişkin kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın eksik incelemeye, katılan vekilinin TCK'nın 53. maddesinin uygulanması gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA,

3-Sanıklar ... ve ....'un mahkumiyetlerine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:

09.07.2006 tarihinde sanık... tarafından yapılan muayenede akut apandisit tanısı konulmasını müteakiben aynı gün katılan ....'a sanıkların katılımıyla operasyon yapılıp, operasyon sırasında batın içinde gazlı bez parçası unutulması sebebiyle katılanın karın ağrısı ve kusma şikayetlerinin devam etmesi üzerine başvurduğu ... Üniversitesi...Fakültesinde, batında yabancı cisim bulunması teşhisiyle 31.10.2006 tarihinde yapılan operasyonla bağırsaklarının bir kısımının alınmasına neden olmaları şeklinde gerçekleşen olayda, eylemin taksirle yaralama suçunu oluşturduğu, hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi, Kanuna aykırı olup, sanıklar.... ve .... müdafileri ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca, isteme uygun olarak BOZULMASINA, 02.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

107 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page